Etablera en vall – så gör du!

Slåtter- och betesvallar är vanliga inslag i det svenska landskapet. Olika djur kräver olika sorters vall och syftet med vallen är avgörande för vilka arter och blandningar som ska väljas.

Den svenska vallodlingens historia börjar med Carl von Linné som tillsammans med sina lärjungar tog in nya växtarter i Sverige på 1700-talet. Ängshö, som dåtidens lantbrukare var hänvisade till att utfodra sina djur med, ledde på sikt till att marken utarmades och i perioder blev obrukbar. Men med vallodlingens inträde blev så kallat växelbruk allt vanligare i slutet av 1800-talet, vilket innebar att åkrarna inte behövde ligga i träda för att återhämta sig utan stallgödsel återfördes till åkern för att kompensera att vinterfodret togs bort.

Genom att odla vall som innehöll baljväxter som en del av växtföljden fick lantbrukarna både ett näringsrikt foder och en bördigare mark. Det fina med just baljväxter är nämligen att de både har en förmåga att plocka upp mineraliskt kväve ur marken och att de med hjälp av bakterier kan fixera atmosfäriskt kväve. Det leder till att marken istället för att förlora näring faktiskt blir bördigare.
– Jag brukar säga att baljväxter är riktiga kvävefabriker. Har du baljväxter i vallen kan du uppnå bra och stora skördar, ofta utan att gödsla så mycket, och du klarar dig väldigt långt med vall som foder till dina djur. Baljväxter ger också vallen ett stort proteininnehåll, vilket exempelvis är bra om det är en tävlingshäst som ska äta fodret. Hästar brukar också gilla timotej som har en hög fiberhalt med bra kvalitet, säger Nilla Nilsdotter-Linde, forskare och lärare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Nilla, som själv har växt upp på en gård i södra Sverige och jobbat med både betes- och slåtter-vallar, berättar entusiastiskt om vallens fina egenskaper som både foder och markförbättrare. En bit in i samtalet blir det också tydligt att det här med vall inte är helt lätt för den ovane.
– Det som gör vall så speciellt är att det är en flerårig gröda som vanligen samodlas, det är inte så vanligt att bara odla en art. Näringskraven för en vall är olika beroende på vilka djur som ska äta fodret. Det här är något som svenska lantbrukare har ganska bra koll på. De vet vad som passar på deras marker och vilken typ av vall som blir det bästa fodret oavsett om det handlar om får, mjölkkor eller köttdjur. Många vet också vad som passar bäst för slåtter- respektive betesvallar.

Optimal skördetidpunkt för vallgräs i vårtillväxten till högproducerande djur är när det dominerande gräset går i ax strax före att de tidigaste axen/vipporna sticker upp ovanför flaggbladets bladbas.
Optimal skördetidpunkt för vallgräs i vårtillväxten till högproducerande djur är när det dominerande gräset går i ax strax före att de tidigaste axen/vipporna sticker upp ovanför flaggbladets bladbas.

Men även den som inte är lantbrukare på heltid har mycket att vinna på att anlägga vall på sina marker, exempelvis den som har hästar. Det berättar Ole Grønbæk, vallfröexpert och produktchef på danska DLF-TRIFOLIUM vars blandningar finns i Granngårdens sortiment. De är världens största producent av klöver- och gräsfrö, och tillverkar även gräsfröer för professionellt bruk under namnet Prodana som också finns hos Granngården. Han berättar att deras vallfröblandningar för hästar i första hand vänder sig till just hobbylantbrukare.
– Du kan få ut väldigt mycket av hästens foder både som bete och vinterfoder genom att anlägga en vall. Dessutom är det ju hästens naturliga foder. Det viktigaste är att du väljer rätt blandning för din häst, säger Ole.

Granngården har bland annat två varianter av vallfröblandningarna Horsemax. Legolas Original för mindre hästar som inte får äta för mycket och Legolas Aktiv för exempelvis travhästar som behöver ett högt näringsinnehåll i fodret.
Vid sidan om att välja rätt vallfröblandning gäller det att ha koll på hur marken ser ut och hur klimatet är, bestämma sig för om det ska vara en slåtter- eller betesvall eller en kombination, om vallen ska ligga lång eller kort tid samt tid att så, gödsla och hur många skördar det ska bli.

Beroende på om vallen ska användas till dikor, mjölkkor eller köttdjur anpassar du vallblandningen. Rätt vall ger rätt näringsinnehåll för respektive djur.
Beroende på om vallen ska användas till dikor, mjölkkor eller köttdjur anpassar du vallblandningen. Rätt vall ger rätt näringsinnehåll för respektive djur.

Vallfröerna brukar delas in i de två huvudgrupperna baljväxter och gräs, samt örter. Vanliga baljväxter i svenska vallar är rödklöver, vitklöver och blålusern, men även Alsikeklöver och käringtand förekommer. Vanliga gräs är timotej, ängssvingel, rörsvingel, hundäxing, engelskt rajgräs, ängsgröe och rödsvingel.

De olika arterna har olika egenskaper och tillför exempelvis olika mängd protein, fiber och energi till fodret. Den vane vallodlaren plockar själv ihop de arter och sorter för blandningar som passar bra för just den mark och de djur som han eller hon har. För nybörjare är det enklast att köpa någon form av blandning, antingen blandvall som består av både gräs och baljväxter eller blandningar av olika sorters gräs.
– Vallfröer är lättsådda, kan odlas över hela landet och vall är faktiskt en av de grödor som fungerar allra bäst i norra Sverige. De långa dagarna med mycket ljus ger fodret ett extra högt energivärde, säger Nilla.

Det finns flera olika sätt att anlägga en vall. Man kan välja att så den i så kallat renbestånd eller tillsammans med en insåningsgröda. Att ha vall som en del av en växtföljd med insådd i korn eller havre är det vanligaste men man kan även välja insåningsmetoder som inte kräver tröskning.

Generellt kan man säga att vallen har en skördehöjande effekt i växtföljden, ju äldre den blir desto mer ökar bördigheten då marken får mer näring och struktur.
En slåttervall skördas vanligtvis flera gånger under en säsong. Hur många gånger beror på vilka arter man har valt. Vissa arter återväxer snabbt, andra inte.

Betesvallar återhämtar sig generellt sett snabbt. Genom att flytta djuren eller stängsla om kan man under en säsong få fina betesmarker och bra foder.
– Det som är så spännande med vallodling är att den fyller så många olika funktioner. Vall på åker såväl som naturbetesmarker bidrar till ett öppet landskap och slåttervallarna ger djuren ett näringsrikt foder även under vintern. Vall med baljväxter ger dessutom en bördigare jord tack vare sina kvävebindande egenskaper, avslutar Nilla.

Etablera en vall i hästhagen – så gör du!

Förberedelse: plöj marken om det är möjligt.
Harvning: en till två gånger för att skapa en jämn och lös såbädd.
Vältning: för att packa översta jordlagret så att fröerna inte kommer för långt ner.
Gödsling: det kan vara bra att grundgödsla jorden före sådd för att de nya plantorna ska få så bra näring som möjligt.
Sådd: i etableringsfasen är plantorna känsliga för uttorkning. Så gärna när jorden är fuktig och uppvärmd (minst 10 grader), direkt efter att jorden behandlats.

 

Grannliv214_hagen_litenVälj rätt vallfrö

I Granngårdens butiker finns en rad olika vallfröblandningar. Här en blandvall av baljväxter och gräs och rena gräsblandningar för olika djurslag och geografiskt läge. Fråga personalen om råd för att hitta rätt frö för dig och dina djur.

 

 

Allt för hagen

Betessläppet står för dörren och det är tid att planera vallen, se över betesmarkerna och rusta upp stängslen

Grannliv214_Hagen4

Stängselklubba med massivt gummihuvud och vibrationsfritt hickoryskaft 3 kg, 279 kr.Trästolpe OctoWood åttkantig 180 cm. Tryckimpregnerad stängselstolpe av senvuxen norrländsk fura, finns med 6 eller 8 cm diameter. Pris efter volym. 126 st 6×180 cm 4 662 kr. Kraftig arbetshandske Hestra Job Krypton för grovarbete stl 8–11, 49 kr. Elstängselrep Granngården Ekonomi med tre stycken rostfria ledare. Dragstyrka 285 kg. 5 mm/300 m, tillverkad av polypropylene, 279 kr. Jordspett av varmgalvaniserat stål 100 cm, 89 kr.Vallfrö HorseMax Legolas Original för bete och slåtter. Högt strukturvärde och lågt sockerinnehåll. Passar hela landet. 10 kg, 495 kr.* Matarledning 25 meter, 1×1,6 mm. Dubbelisolerande kabel med galvaniserad ledare. Används för anslutning till elstängselaggregat och anslutning mellan jordspett. 199 kr. Granngården LME 2301, 230 V. Enkelt och effektivt nätaggregat för små och temporära stängsel. 3 års åsk- och funktionsgaranti! 995 kr.