Startklass/Novice Class

(English translation down below)

STARTKLASS
Startklassen är den första klassen av fyra som finns inom tävlingslydnaden i Sverige (Internationellt finns det bara 3 klasser med en rekommendation att varje land inför sin egna nybörjarklass).

Utgångsposition = (sittande) hund på förarens vänstra sida,  med sitt huvud eller bog i höjd med förarens ben.
Tävlingsledare = Planerar, organiserar och genomför tävlingen. Tävlingsledaren ”leder” ekipaget genom tävlingen.

FÖLJSAMHET
I det här momentet ska hunden infinna sig i utgångsposition och sedan hålla samma position momentet igenom.
Hunden ska villigt följa föraren längs en sträcka mellan 30 – 60 meter. Momentet innehåller vanlig marsch, språng marsch, svängar samt halter.
Föraren får inte prata med hunden under momentet med undantag för vid start samt tempoväxlingar. Då får ett kommando ges som exempelvis ”fot” för att förstärka positionen och påminna hunden att bibehålla fokus.
Det är upp till föraren om hunden ska vara kopplad eller lös. Om kopplad så ska kopplet inte vara stramt utan hänga ledigt.

INKALLANDE
Momentet startar med hunden i utgångsposition, där den på kommando lämnas av föraren som går ca 15 meter framåt i  en rak linje.
På tävlingsledarens uppmaning ska föraren kalla in hunden och betygen baseras på hundens engagemang att komma direkt in till sin förare.
Momentet avslutas när hunden sitter i utgångsposition på vänster sida. Kommandon får bara ges vid lämnandet och sedan vid vid själva inkallandet.

SITT UNDER MARSCH
I det här momentet ska hunden infinna sig på förarens vänstra sida (precis som i momentet följsamhet). När momentet startar går ekipaget i en linje rakt fram och efter ca 10 meter (på tävlingsledarens kommando) så stannar ekipaget och på förarens kommando sätter sig hunden ned. Därefter går föraren ett varv runt hunden och ”plockar” upp den igen i fotposition utan att stanna till. Ekipaget går vidare tillsammans och efter ca 10 meter gör de halt på tävlingsledarens kommando. Under ”rundningen” ska föraren gå max 50 cm ifrån hunden för att undvika poängavdrag.

APPORTERING
Momentet börjar med hunden i utgångsposition, där föraren på kommando lämnar hunden och går ca 5 meter rakt fram från hunden där föraren på tävlingsledarens kommando lägger ned apporten (träapport) och sedan fortsätter gå tills tävlingsledaren beordrar ”helt om och halt”. Föraren kommenderar hunden att apportera varpå hunden ska direkt, och med engagemang hämta apporten och komma in i utgångsposition. På tävlingsledarens kommando tar föraren apporten och momentet är slutfört. 

FJÄRRDIRIGERING
Hunden lämnas sittande (i utgångsposition) varpå föraren går ca 5 meter bort. Föraren ska sedan (på kommando av tävlingsledaren) kommendera hunden att lägga sig. Därefter återgår föraren till hunden och sätter den i utgångsposition.

HOPP ÖVER HINDER
Hunden lämnas i utgångsposition på valfritt avstånd från hindret. Föraren ställer i sin tur upp på valfritt avstånd på andra sidan om hindret. På tävlingsledarens begäran ska föraren kommendera in hunden i utgångsposition. Hunden ska hoppa fritt över hindret och direkt inta utgångsposition.

HELHETSINTRYCK
Helhetsintrycket är inget moment i sig utan är en bedömning på hur förare och hund är som ekipage och hur uppträdandet från båda parter är under programmet (här är även uppträdandet mellan momenten inräknat).
Det ska vara en glad och positiv attityd mellan hund och förare samt ett trevligt uppträdande.

De var momenten i startklassen, förklarat lite kort. Det går självklart att läsa mer utförliga regler och hur momenten bedöms här

***

NOVICE/BEGINNERS CLASS
The novice class is the first out of four obedience classes which you can compete in, in Sweden. Class 1-3 is international classes an exists as said, internationally. However, there’s a recommendation that every country creates their own Novice class and this one is the swedish one.

HEELWORK
The 
exercise begins with the dog located on the handler’s left side, in line/level with the handlers leg. The dog should then happily and by own choice follow the handler (while keeping the same position the entire time) a distance about 60 metres which includes different paces and turns.
The handlers is only allowed to give commands at the start and when changing pace. The dog can be on or off leash, that’s up to the handler as long as the leash isn’t straighten during the exercise. 

RECALL
The exercise starts in the same way as the heelwork, but instead of the dog following the handler, the handler tells the dog to stay and then walks about 15 metres away from the dog. 
On the steward’s permission the handler recalls the dog. The dog should run straight to the handler and the exercise is over when the dog sits in heelwork position. 

SIT UNDER MARCH
This exercise begins with the dog in heelwork position. The team (handler and dog) starts walking in a straight line and on the steward’s permission the handler stops and commands the dog to sit. 
The dog should sit immediately and then the handler walks in a circle around the dog before ”picking” it back up in the heelwork position and continues walking. 
The exercise is finished when the team stops by the command of the steward.

RETRIEVE OF WOODEN OBJECT
As in the exercise before, this aslo begins with the dog sitting in the heelwork position. By command of the steward, the handler leaves the dog and walks approximately 5 metres in a straight line before putting the dumbbell down to the ground, then continues walking until the stewards commands a stop.
The handler tells the dog to retrieve and the dog should run straight to the dumbbell, pick it up and come and sit down in a heelwork position.
Last the handler takes the dumbbell from the dog (on steward’s permission).

DISTANCE CONTROL
The dog is left in a sitting position (starting from the heelwork position) and the handler walks about 5 metres in a straight line away from the dog. The handler then stops (on steward’s permission) and turns around. 
The handler tells the dog to lie down and the dog should do so without taking any steps closer to the handler.
The exercise is over when the handler has returned to the dog and told it to sit (in a heelwork position). 

JUMPING OVER A HURDLE
The dog is left in the heelwork position on a self-elected distance by the handler ofc) from the hurdle. The handler walks and stands on the other side of the hurdle and then recalls the dog (on steward’s permission).
The dog should jump the hurdle and the exercise is over when the dog sits down in a heelwork position.

ENSEMBLE
The ensemble isn’t an exercise itself, but an assessment of how the handler and the dog cooperate during the entire program. There should be a happy and joyful attitude between the two of them.

This was all of the exercises in the Novice class. The English was a bit hard for me this time so I guess that it might sound kind of bad. But hey, I’m only human :))